Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok

internetového obchodu www.unicotrade.sk


I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 2. Predávajúcim je obchodná spoločnosť UnicoTrade plus, s.r.o., so sídlom Agátová 481/17, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 51 971 267, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 46629/N, DIČ: 2120850402, IČ DPH: SK 2120850402, email: obchod@unicotrade.sk, telefónne číslo pre všeobecné informácie, objednávky a ekonomické informácie: 0948 775 939, telefónne číslo pre technické informácie: 0948 773 471 (ďalej len „predávajúci“).
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.unicotrade.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
 4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho alebo ktorá uskutočnila objednávku emailom alebo telefonicky a ktorej bola následne zo strany Predávajúceho zaslaná cenová ponuka a ktorá túto cenovú ponuku akceptovala.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho (ďalej tiež ako produkty“).
 7. Službami sa rozumie zhotovenie diela, pričom dielom sa rozumie montáž produktov zakúpených Kupujúcim u Predávajúceho na mieste určenom Kupujúcim.
 8. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva. V niektorých prípadoch môže dôjsť okrem kúpnej zmluvy, tiež k uzatvoreniu zmluvy o dielo (t. j. zmluvy o poskytnutí služby) medzi Predávajúcim ako zhotoviteľom a Kupujúcim ako objednávateľom, predmetom ktorej bude montáž Kupujúcim zakúpených produktov na ním určenom mieste.


II. Odkazy

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho.
 2. Články III. až VI. tohto Reklamačného poriadku sa týkajú kúpnej zmluvy a nárokov z vád kúpeného produktu. Články VII. až IX. tohto Reklamačného poriadku sa týkajú zmluvy o dielo a nárokov z vád poskytnutej služby.


Ustanovenia týkajúce sa kúpnej zmluvy a reklamácií kúpených produktov

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov v prípade kúpnej zmluvy


 1. Predávajúci je povinný dodať produkt v súlade s uzavretou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri prevzatí Kupujúcim. Predávajúci zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe (záruka). Vady musí Kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 3. Kupujúci je oprávnený predávaný produkt, pred prevzatím prezrieť.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:
 1. charakterom produktu,
 2. neodborným alebo neoprávneným zásahom do produktu,
 3. cudzími látkami a tekutinami vniknutými do produktu,
 4. neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.),
 5. bežným opotrebovaním produktu.


IV. Záručná doba

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia produktu Kupujúcim.
 2. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 1 tohto Reklamačného poriadku.
 3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný produkt prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 4. Ak dôjde k výmene produktu za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady doručením reklamovanej veci na adresu: UnicoTrade plus, s.r.o., so sídlom Agátová 481/17, 951 04 Malý Lapáš.
 2. Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne v mieste podnikania predávajúceho alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové spoločnosti, Slovenská pošta a.i.
 3. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci opísať vadu a uviesť ako sa vada prejavuje.
 4. V prípade, ak Kupujúci reklamuje produkt inak ako osobne, odporúčame Kupujúcemu aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady produktu a dokladom preukazujúcim zakúpenie produktu v našom obchode/napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list/, a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.
 5. Produkt v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Produkt nezasielajte formou dobierky, tá nebude z našej strany prevzatá.
 6. Počas doby prevádzky Predávajúci určí osobu zodpovednú a poverenú prijímať a vybavovať reklamácie.
 7. Po prevzatí reklamovaného produktu predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 8. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto bodu začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 9. Ak spotrebiteľ reklamáciu produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 10. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 11. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb.
 12. Náležitosti odborného posúdenia podľa bodu 9 tohto článku:


Odborné posúdenie musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.


 1. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Reklamovaný produkt Predávajúci po vybavení reklamácie Kupujúcemu doručí rovnakou formou, akou bola reklamácia uplatnená zo strany Kupujúceho. Zmena formy doručenia je možná len na základe súhlasu Kupujúceho.


VI. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu alebo ak sa vada týka len súčasti  produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.
 3. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Ustanovenia týkajúce sa zmluvy o dielo a reklamácií služieb spočívajúcich v zhotovení diela


VII. Zodpovednosť Predávajúceho za vady služieb

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase.


VIII. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na:
 1. Rozsah, kvalitu a správnosť poskytnutej služby
 2. Včasnosť poskytnutia služby
 3. Správnosť ceny za službu
 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: UnicoTrade plus, s.r.o., so sídlom Agátová 481/17, 951 04 Malý Lapáš, alebo emailom na adresu: obchod@unicotrade.sk. Kupujúci môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Predávajúceho.
 2. Pri uplatnení reklamácia vyplní Kupujúci reklamačný protokol, ktorý je Kupujúcemu sprístupnený na Internetovej stránke Predávajúceho alebo iným spôsobom oznámi Predávajúcemu reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby.  Pri reklamácii kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle kupujúci Predávajúcemu spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.
 3. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie Predávajúcim bude Kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 4. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim a bude mu vrátená plná suma, ktorú za službu zaplatil, ak akákoľvek suma bola zo strany Kupujúceho Predávajúcemu uhradená
 5. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.
 6. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania poskytnutím náhradnej služby, vrátením ceny za službu alebo jej odôvodnené zamietnutie.


IX. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Kupujúci právo na poskytnutie náhradnej služby, zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.


X. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 17.3.2021.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho.