Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

internetového obchodu www.unicotrade.sk


I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou UnicoTrade plus, s.r.o., so sídlom Agátová 481/17, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 51 971 267, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 46629/N, DIČ: 2120850402, IČ DPH: SK 2120850402 (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktu ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.
 2. Kontakt na Predávajúceho je: email: obchod@unicotrade.sk, telefónne číslo pre všeobecné informácie, objednávky a ekonomické informácie: 0948 775 939, telefónne číslo pre technické informácie: 0948 773 471.
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.unicotrade.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
 4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho alebo ktorá uskutočnila objednávku emailom alebo telefonicky a ktorej bola následne zo strany Predávajúceho zaslaná cenová ponuka a ktorá túto cenovú ponuku akceptovala.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho (ďalej tiež ako produkty“).
 7. Dielom sa rozumie montáž produktov zakúpených Kupujúcim u Predávajúceho na mieste určenom Kupujúcim.
 8. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva. V niektorých prípadoch môže dôjsť okrem kúpnej zmluvy, tiež k uzatvoreniu zmluvy o dielo (t. j. zmluvy o poskytnutí služby) medzi Predávajúcim ako zhotoviteľom a Kupujúcim ako objednávateľom, predmetom ktorej bude montáž Kupujúcim zakúpených produktov na ním určenom mieste.
 9. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9

P.O. BOX 49A

950 50 Nitra

tel. č. 037/772 02 16

fax č. 037/772 00 24

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi


 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: obchod@unicotrade.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.


II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. V prípade, že má Kupujúci záujem o kúpu produktu umiestneného v internetovom obchode Predávajúceho, prejaví svoj záujem prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu alebo prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej stránke Predávajúceho alebo telefonicky, prípadne osobne v prevádzke Predávajúceho. Uvedená objednávka Kupujúceho sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie potvrdenie o prijatí objednávky ktoré bude zo strany Predávajúceho zaslané Kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 3. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.


III. Objednávka montáže – uzatvorenie zmluvy o dielo

 1. V prípade, že má Kupujúci záujem o uzatvorenie zmluvy o dielo, predmetom ktorej  bude montáž objednaných produktov zo strany Predávajúceho, oznámi tento svoj záujem Predávajúcemu prostredníctvom emailu, telefonicky alebo osobne v prevádzke Predávajúceho.
 2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy sa rozumie cenová ponuka Predávajúceho zaslaná Kupujúcemu prostredníctvom emailu obsahujúca údaje týkajúce sa diela, ktorým je montáž produktu, ceny za montáž a lehoty montáže. K uzatvoreniu zmluvy dochádza akceptáciou cenovej ponuky zo strany Kupujúceho, ktorý cenovú ponuku akceptuje vyjadrením súhlasu zaslaného emailom na emailovú adresu Predávajúceho z ktorej mu bola doručená cenová ponuka.
 3. Zmluva o dielo podľa týchto VOP môže byť uzatvorená iba v súvislosti s produktami zakúpenými Kupujúcim u Predávajúceho (nie v súvislosti s produktami zakúpenými u tretích osôb), a to iba v súvislosti s produktami pri ktorých Predávajúci túto možnosť ponúka a to uverejnením tejto možnosti v internetovom obchode alebo cenovej ponuke.
 4. Zmluvu o dielo podľa týchto VOP je možné uzatvoriť výlučne vtedy, ak je miesto zhotovenia diela (miesto montáže) na území Slovenskej republiky.
 5. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 6. Zmluva o dielo môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.


IV. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena produktov objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Kúpna cena produktov objednaných osobne, emailom alebo telefonicky, je uvedená v cenovej ponuke zaslanej Predávajúcim a akceptovanej Kupujúcim. Uvedená cena je konečná (predávajúci je platcom DPH) – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VIII. a poplatkov za platbu podľa čl. IV.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VIII týchto Všeobecných obchodných podmienok a náklady na platbu podľa čl. IV týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Za produkty v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
 1. platba na dobierku – spoplatnená sumou 1,- EUR
 2. platba ONLINE platba kartou –  0,- EUR
 3. platba bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim – 0,- EUR


V. Cena za montáž produktov

 1. Cena za dielo, ktorým je montáž produktov zo strany Predávajúceho, je uvedená v cenovej ponuke vyhotovenej na mieru pre každého Kupujúceho, podľa jeho požiadaviek. Uvedená cena je konečná a v súvislosti s montážou nebudú Kupujúcemu účtované žiadne iné poplatky (predávajúci je platcom DPH).
 2. Základným platidlom je mena euro.


VI. Dodanie produktov na základe kúpnej zmluvy

 1. V prípade produktov Viessmann, ak bude objednávka Kupujúceho odoslaná do 11:00, budú objednané produkty zo strany Predávajúceho odoslané najbližší nasledujúci pracovný deň a dodané do 5 pracovných dní.
 2. V prípade produktov iných ako sú produkty vymedzené v bode 1 tohto článku, budú produkty Kupujúcemu dodané do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
 4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim. Ak Kupujúci neuvedie osobitnú adresu na dodanie produktu, je touto adresou adresa bydliska Kupujúceho.
 5. Dodanie produktu predávajúci uskutoční niektorým zo spôsobov podľa článku VIII. týchto VOP, a to v závislosti od voľby Kupujúceho.
 6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).
 7. Predávajúci môže zaslať produkt, ktorý je okamžite dostupný, Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo Kupujúcemu oznámené pred uzatvorením zmluvy.


VII. Prevzatie produktu

 1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na Kupujúceho momentom prevzatia produktu.
 3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt, pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:
 1. dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
 2. dodania veci v poškodenom obale alebo,
 3. dodania veci bez príslušných dokladov.
 1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.


VIII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

 1. Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v cene produktu. Tieto budú vyčíslené a oznámené Kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 2. V prípade, že si Kupujúci v rámci jednej objednávky objedná produkty značky Viessmann, kúpna cena ktorých bude viac ako 100,- EUR vrátane DPH, budú tieto produkty (spolu s ďalšími produktami v rámci tejto objednávky) zo strany Predávajúceho doručené v rámci Slovenskej republiky bezplatne, a to prostredníctvom kuriérskej spoločnosti oznámenej Kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy.
 3. Spôsoby doručenia objednaných produktov iných ako produktov uvedených v bode 2 tohto článku, v rámci Slovenskej republiky:


 1. Doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 123 Kurier, s.r.o.
 2. doručenie prostredníctvom prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa s.r.o.


 1. Predávajúci je oprávnený na základe svojho rozhodnutia poskytnúť dopravu bezplatne aj v iných prípadoch, ako sú uvedené v bode 2 tohto článku. Uvedená skutočnosť bude Kupujúcemu oznámená ešte pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.


IX. Montáž produktov

 1.  V prípade, že medzi Predávajúcim a Kupujúcim došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo podľa týchto VOP, predmetom ktorej je montáž produktu objednaného Kupujúcim na ním určenom mieste, uskutoční Predávajúci montáž v súlade s týmito VOP, príslušnými právnymi predpismi a dohodou s Kupujúcim.
 2. Montáž produktov uskutoční Predávajúci v lehotách uvedených v cenovej ponuke, pričom konkrétny dátum a čas montáže bude určený po dohode s Kupujúcim (prostredníctvom emailu alebo telefonicky).
 3. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú na montáž produktu a sprístupniť mu v dohodnutý deň a čas mieste, kde má byť Kupujúcim zakúpený produkt namontovaný.


X. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu a od zmluvy o dielo do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: UnicoTrade plus, s.r.o., so sídlom Agátová 481/17, 951 04 Malý Lapáš. V prípade kúpnej zmluvy, je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie produktu.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť tiež v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený v internetovom obchode predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého produktu odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za produkt na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota produktu bola znížená v dôsledku zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu (napr. produkt bude poškodený), spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s produktom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti produktu bude považované najmä použitie produktu vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu. Za zníženie hodnoty produktu budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu v internetovom obchode Predávajúceho.
 6. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z. z., znáša náklady navrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.
 7. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za produkt, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, ako aj iných nákladov a poplatkov, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uvedené sa netýka nákladov na vrátenie tovaru, ktoré znáša spotrebiteľ sám za podmienok uvedených v bode 6 tohto článku.
 8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 9. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
 10. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
 1. je predmetom zmluvy predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 3. je predmetom zmluvy predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. ide o zmluvu o dielo a zhotovovanie diela začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom zhotovení diela, a ak došlo k úplnému zhotoveniu diela.


XI. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


XII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený v Internetovom obchode Predávajúceho.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 17.3.2021.